Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemobrss has a deprecated constructor in /www/cdpgs_www/cdpgs/plugins/system/obrss/obrss.php on line 16
Oferta pracy - referent ds. administracyjnych - CDPGŚ

Oferta pracy - referent ds. administracyjnych

Redakcja strony | aktualizacja: 02 październik 2020


Notice: Undefined property: stdClass::$urla in /www/cdpgs_www/cdpgs/templates/yoo_master/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlb in /www/cdpgs_www/cdpgs/templates/yoo_master/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlc in /www/cdpgs_www/cdpgs/templates/yoo_master/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Centrum ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. administracyjnych. Termin składania ofert upływa 12 października 2020 r.

Stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjnych (1 etat)

Wymagania na stanowisku

Wykształcenie: wyższe

Kierunek studiów: ekonomia, administracja lub pokrewne

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, administracja lub pokrewne),
 • znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość Ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu BHP,
 • znajomość przepisów związanych z informatyzacją, w tym Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • umiejętność obsługi komputera i oprogramowania MS Office oraz urządzeń biurowych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe: brak

Główne obowiązki:

 • zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów i archiwizacją gromadzonych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i instrukcjami wewnętrznymi Centrum, w powiązaniu z systemem elektronicznej komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (SEKAP),
 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Centrum,
 • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem i ochroną informacji dotyczącej działalności Centrum, w tym ewidencjonowanie zgłoszeń i wniosków o udostępnianie informacji publicznej,
 • prowadzenie w porozumieniu z Dyrektorem Centrum spraw związanych z kontrolą zarządczą w Centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi Centrum,
 • obsługa administracyjna samochodu służbowego, budynków, pomieszczeń i terenów będących w zarządzie Centrum lub przez nie wynajmowanych oraz spraw BHP i przeciwpożarowych,
 • prowadzenie spraw obsługi technicznej Centrum związane z informatyzacją i nadzorem nad obsługą infrastruktury informatycznej,
 • prowadzenie gospodarki odpadami, w tym sprawozdawczość w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • obsługa kasowa Centrum,
 • rozliczanie delegacji służbowych,
 • prowadzenie ewidencji majątku Centrum (środki trwałe, wyposażenie) oraz jego okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
 • prowadzenie spraw związanych z umowami zawieranymi przez Centrum oraz ich rejestr.
Wymagane dokumenty i procedura naboru

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (Curriculum Vitae),
 • kwestionariusz osobowy, wypełniony przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy
  (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub nauce) lub  dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy,
 • podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska,
 • do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym: opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy lub nauki.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zwrotnego i dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze – referent ds. administracyjnych na adres: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice lub można składać osobiście w sekretariacie Centrum (VI p. pokój 624).
 • Termin składania ofert upływa w dniu 12 października 2020 r.
 • Dokumenty, które wpłyną do Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Planowany termin testów merytorycznych:

 • W przypadku zgłoszenia się do naboru większej niż 10 liczby kandydatów zostanie przeprowadzony test merytoryczny.
 • Termin testu merytorycznego wraz z wykazem kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. 
 • Kandydaci będą informowani indywidualnie (telefonicznie) o terminie testu merytorycznego.

Planowana rozmowa kwalifikacyjna:
Kandydaci spełniający wymogi formalne lub kandydaci wyłonieni do dalszego postępowania w drodze testu merytorycznego będą informowani indywidualnie (telefonicznie) o terminie rozmowy  kwalifikacyjnej.

Inne informacje:
Wybrany i zatwierdzony do zatrudnienia kandydat powiadamiany jest telefonicznie przez sekretarkę Centrum o decyzji w sprawie możliwości zawarcia umowy o pracę oraz o terminie i godzinie rozpoczęcia pracy.

Warunki pracy

Wynagrodzenie zasadnicze: 2600 zł/brutto plus dodatek stażowy

Zatrudnienie: umowa o pracę
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w godz. od 8.00 do 16.00, w dni robocze.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca biurowa  na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Siedziba Centrum znajduje się na VI piętrze. Budynek wyposażony jest w windy i podjazd dla niepełnosprawnych.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Do pobrania na stronie BIP:
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celach związanych z naborem lub zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę.
 • Wzór oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Adres strony BIP:

https://bip-slaskie.pl/cdpgs/nabor_ogloszenie/1601550888

https://bip-slaskie.pl/cdpgs/dokumenty/1204637345


Ogłoszenie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach:

http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?9aefb8654686b524e749129d819515bf

Podziel się ze społecznością

×