Nowości wydawnicze Centrum (grudzień 2015 – czerwiec 2016)

Polecamy wiosenny i letni numer kwartalnika "Przyroda Górnego Śląska" oraz dwie publikacje wydane z okazji jubileuszu 150-rocznicy hodowli i ochrony żubrów na ziemi pszczyńskiej!

 

PGS 2016 83 okladka

„Przyroda Górnego Śląska” (wiosna 2016) nr 83/2016

W wiosennym numerze biuletynu przeczytać  można o …

 • krewniaku cibory papirusowej, z której Egipcjanie wytwarzali papirus – ciborze żółtej w Dąbrowie Górniczej (piaskownia Kuźnicy Warężyńskiej); to jedno z zaledwie kilkunastu znanych obecnie w kraju stanowisk tego chronionego gatunku; odkryte stanowisko wyznacza zachodni skraj zasięgu cibory żółtej w Polsce;
 • atrakcjach geologicznych Góry Św. Anny na Wyżynie Śląskiej; u schyłku paleogenu (27 mln lat temu) na obszarze tym powstał wulkan, którego stożek po tysiącach lat aktywności uległ zapadnięciu, tworząc kalderę; po kilku milionach lat erozji góra wulkaniczna została stopniowo zniszczona, a to co widać obecnie jest jej pozostałością – wulkanicznym kominem; w 2010 roku utworzono tu jeden z trzech polskich geoparków oraz ścieżkę geologiczną o długości 10 km, która łączy najciekawsze przyrodniczo i geologicznie miejsca na tym obszarze; pozostałe atrakcje geologiczne, to m.in. dawny kamieniołom nefelinitu i wapienia triasowego, gdzie w latach 1934-1936 zbudowano amfiteatr oraz piękny fragment muszlowca terebratulowego i odsłonięcia skał wulkanicznych;
 • walorach przyrodniczych zbiorników śródleśnych – siedliskach rzadkich gatunków fauny i flory na Wyżynie Śląskiej;
 • Wzgórzu Laskowiec w miejscowości Żarki (fragment kuesty górnojurajskiej) – punkcie widokowym, wyniesionym nad okolicę na ok. 60 m, który ukazuje rozległą panoramę pradoliny Warty; uważanym za jeden z najpiękniejszych zakątków widokowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej;
 • brodaczkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – zaskakującym odkryciu tych chronionych i rzadkich porostów na wzgórzach z tarniną;
 • dwóch laureatach konkursu „Poznaj ciekawe miejsca w województwie”, zorganizowanego w ramach „Dni Otwartych” Funduszy Europejskich Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w 2014 roku, tj. użytku ekologicznym „Przygiełka” w Myszkowie (użytek spełnia kryteria do utworzenia obszaru Natura 2000 lub rezerwatu przyrody) oraz obszarze wodno-błotnym w Wygiełzowie (teren o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych);
 • życiu i pracy naukowo-dydaktycznej prof. Marii Zofii Pulinowej (1938-2015) – wspomnienie dr. hab. Adama Hibszera;
 • jubileuszu 20-lecia biuletynu „Przyroda Górnego Śląska”.

Spis treści: http://www.cdpgs.katowice.pl/wydawnictwa/przyroda-gornego-lska/312-pgs-2016

PGS 2016 84 okladka 1
„Przyroda Górnego Śląska” (lato 2016) nr 84/2016

W letnim numerze biuletynu przeczytać  można o …

 • atrakcjach przyrodniczych Gościnnej Doliny w Bielsku-Białej; obszar objęty ochroną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w 2013 roku; walory: malownicze doliny potoków, kamieniołom, zróżnicowana szata roślinna – lasy i łąki (dominuje tu grąd subkontynentalny z pięknym wiosennym runem), duże bogactwo flory naczyniowej (381 gatunków), liczne drzewa o wymiarach pomnikowych (głównie jawory – największy osiąga pierśnicę 113 cm), bogata fauna (licznie występuje tu m.in. salamandra plamista), liczne miejsca rozrodu płazów oraz ważna ostoja awifauny (ok. 30 gat. ptaków); wzdłuż Gościnnej Doliny wyznaczono przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną;
 • atrakcjach geologicznych nieczynnego kamieniołomu w Wojkowicach;
 • ramienicach (glony) na hałdzie KWK „Porąbka-Klimontów” w Sosnowcu – zaskakującym odkryciu ramienic, będących wskaźnikami czystych wód, na hałdach powstałych ze skał płonnych, zwykle silnie zanieczyszczonych (siarczanami i chlorkami); znaleziono tu m.in. ramienice wieńcową (trzecie współczesne stwierdzenie w woj. śląskim); ciekawostką przyrodniczą jest obecność w krajobrazie pogórniczym glonów znanych także ze strefy równikowej; zagrożeniem dla tego miejsca są plany zagospodarowania hałdy i utworzenia tu parku karbońskiego (znaleziono tu liczne skamieniałości flory);
 • zbiorowiskach łąkowych kuesty górnojurajskiej (kuesta stanowi granicę pomiędzy Wyż. Śląską i Krakowsko-Częstochowską); specyficzna gospodarka wodna warunkuje występowanie na tym terenie malowniczej mozaiki łąk, w różnych stadiach sukcesji;
 • gałeczce rzecznej (małż) na Śląsku Opolskim – nowym stanowisku gałeczki w rzece Osobłodze, lewobrzeżnym dopływie Odry;
 • siodlarce stepowej (rodzina pasikonikowatych) – jednym z piękniejszych owadów Jury Krakowsko-Częstochowskiej;
 • porostach na drzewach Kalwarii Panewnickiej w Katowicach;
 • ropusze szarej – zanikającym gatunku płaza w Beskidzie Małym;
 • Maxie Bröske – weterynarzu, taterniku i botaniku; kolejny biogram z serii „Biograficzny słownik przyrodników śląskich” autorstwa Mirosława Syniawy.

Spis treści: http://www.cdpgs.katowice.pl/wydawnictwa/przyroda-gornego-lska/312-pgs-2016

Zubry ksiega 2015 okladka 1
„Pamiątkowa księga rodowodowa żubrów pszczyńskich”
W 150-rocznicę restytucji żubra.

Księga, autorstwa dr. Jerzego B. Parusela, opracowana z okazji 150-lecia hodowli i ochrony żubrów na Górnym Śląsku. Hodowla pszczyńska jest najstarszą hodowlą żubrów na świecie. Księga ukazuje losy żubrów pszczyńskich udokumentowanych w Księdze Rodowodowej Żubrów (KRŻ) za okres 133 lat (1881-2014) i może być podręcznym kompendium wiedzy o żubrach pszczyńskich zarejestrowanych w KRŻ. Wydzielono tu rejestr dla hodowli z Zagrody Pokazowej Żubrów w Pszczynie, którą utworzono w 2008 roku. W księdze uwzględniono wszystkie żubry urodzone i hodowane w Pszczynie, stąd wywiezione oraz tu sprowadzone, jak również te, które urodzone zostały poza Pszczyną przez samice pokryte w tym ośrodku. W sumie, w pamiątkowej księdze rodowodowej żubrów pszczyńskich zamieszczono 551 żubrów. Uzupełnieniem rejestru żubrów są zdjęcia fotograficzne niektórych z nich, które pochodzą z publikacji oraz z archiwum Redakcji Księgi Rodowodowej Żubrów w Białowieży.

Zubry bibliografia 2015 okladka 1
„Materiały do bibliografii żubrów pszczyńskich. Część 1”
W 150-rocznicę restytucji żubra.

Bibliografia, autorstwa dr. Jerzego B. Parusela, opracowana z okazji 150-lecia hodowli i ochrony żubrów na Górnym Śląsku, zawierająca łącznie 1410 publikacji oraz opracowań niepublikowanych. Służy ona upowszechnianiu wiedzy oraz dokumentów o żubrach pszczyńskich dla celów naukowych i działań praktycznych.
Zakres bibliografii jest pełny i obejmuje dokumenty związane z szeroko pojętą hodowlą i ochroną żubrów na ziemi pszczyńskiej, żubrami linii pszczyńskiej oraz dotyczące osób związanych z żubrami na omawianym obszarze. Uwzględniono tu dokumenty wytworzone od momentu pojawienia się pierwszych wzmianek o żubrach na ziemi pszczyńskiej (zasadniczo od roku 1865, w którym żubry zostały sprowadzone) aż po czasy współczesne (do grudnia 2015 roku).
Opublikowana bibliografia stanowi uzupełnienie bibliografii zamieszczonej na stronie internetowej European Bison Conservation Center (http://www.bison-ebcc.eu/about-the-ebcc/).

Podziel się ze społecznością

×