„Redyk Karpacki – Transhumance 2013”: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska podpisało list intencyjny

Krzysztof Sokół | aktualizacja: 24 kwiecień 2014

Dnia 17.04.2013 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska podpisało list intencyjny w sprawie „Redyku Karpackiego - Transhumance 2013", organizowanego przez Fundację „Pasterstwo Transhumancyjne" z Polski i Asociatia Transhumanta z Rumunii. Jest to projekt mający na celu integrację społeczności lokalnych zamieszkujących różne regiony Karpat, promowanie tradycji pasterskich, kultury góralskiej i jej wytworów, a także wyjątkowych walorów przyrodniczych Karpat i potrzebę ich ochrony i zrównoważonego rozwoju. Idee przyświecające redykowi są zgodne z postanowieniami Konwencji Karpackiej przyjętej w Kijowie w 2003 r., a przez Polskę podpisanej w 2006 r. (Dz.U. 2007 nr 96 poz. 634).
W ramach redyku planowane jest przejście zawodowych pasterzy ze stadem ok. 300 owiec łukiem Karpat, trasą liczącą ok. 1400 km. Redyk rozpocznie się 11 maja 2013 r. i przejdzie przez karpackie rejony Rumunii, Ukrainy, Polski, Słowacji i Czech. Do województwa śląskiego dotrze ok. połowy sierpnia 2013 r. i przejdzie m.in. przez Ujsoły, Rajczę i Koniaków. Na trasie redyku organizowane będą liczne imprezy towarzyszące, prezentujące kulturę góralską i tradycje pasterskie.
Trasa redyku jest uczczeniem wołoskich pasterzy, których wędrówki doprowadziły do wykształcenia się unikalnej kultury góralskiej i tradycyjnych metod gospodarowania na obszarach górskich, które przez wieki kształtowały krajobraz Karpat.
Górskie hale, które powstały w wyniku działalności pasterskiej i służyły wypasowi zwierząt, głównie owiec, są cennymi, półnaturalnymi układami, które nie tylko harmonijnie wpisały się karpacki krajobraz, ale też stały się siedliskiem wielu unikatowych gatunków. Dziś wiele nieużywanych hal zaczyna powoli zarastać. Bez owiec w górach tracimy cenne siedliska, pełne wartych ochrony roślin.
Ten niekorzystny wpływ wycofywania się tradycyjnego pasterstwa z gór został dostrzeżony już wcześniej, a Redyk Karpacki nie jest jedynym przedsięwzięciem ukierunkowanym na wpieranie pasterstwa w Karpatach. Od 2007 r. województwo śląskie realizuje Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Owca Plus. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska monitoruje przyrodnicze efekty tego programu. Raporty z monitoringu dostępne są na stronie województwa śląskiego.
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, jako instytucja zaangażowana w wspieranie tradycyjnego pasterstwa i badanie jego pozytywnego wpływy na przyrodę, życzy pasterzom i ich stadom pomyślnej wędrówki przez Karpaty. Ufa jednocześnie, że przyczyni się ona do promowania zrównoważonej gospodarki na obszarach górskich, która pozwoli zachować ich dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.
Więcej informacji o Redyku Karpackim na stronie www.redykkarpacki.pl

Podziel się ze społecznością

×