Interwencja Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w sprawie dewastacji doliny rzeki Ślepiotki

Krzysztof Sokół | aktualizacja: 24 kwiecień 2014

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w swoim piśmie do Prezydenta Katowic Piotra Uszoka z dnia 2.03.2012 wyraziło stanowczy sprzeciw wobec prac prowadzonych przez Urząd Miasta oraz Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w dolinie rzeki Ślepiotki. Prace te polegają na wycince drzew porastających skarpy potoku. Planowane jest także umocnienie koryta betonowymi kształtami na odcinku pomiędzy mostem na ul. Śląskiej, a ul. Piotrowicką.

Działania takie stoją w sprzeczności nie tylko z obecnymi trendami zmierzającymi do przywracania korytom rzecznym ich naturalnego kształtu, ale i z prawem europejskim (Ramową Dyrektywą Wodną). Ignorują także uchwalony przez Radę Miejską Katowic w 1999 r. „Program ochrony dolin rzecznych i ich odbudowy”. Co więcej, taka ingerencja w koryto potoku jest niezgodna z zobowiązaniem Katowic do szczególnej troski o stan ekologiczny rzeki Ślepiotki, podjętym w ramach międzynarodowego projektu REURIS. W ramach tego projektu dokonano wcześniej rewitalizacji innego fragmentu doliny Ślepiotki, co budzi dodatkowe wątpliwości o zasadność podejmowanych obecnie działań.

Podziel się ze społecznością

×