Życie naukowe

Pracownicy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska aktywnie uczestniczą w wielu różnych formach działalności naukowej. Dzięki temu mają możliwość zaprezentowania wyników otrzymanych w trakcie realizacji swoich własnych tematów badawczych i inwentaryzacji przyrodniczych, jak również spotkania się z przyrodnikami pracującymi w regionie lub innych częściach Polski, a nawet w krajach sąsiednich – Czechach, Słowacji, Niemczech. Z kolei wiedza uzyskiwana na różnych spotkaniach o charakterze naukowym ułatwia rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie pracy na rzecz ochrony przyrody województwa śląskiego. Niektóre ze spotkań odbywają się regularnie i są stałym forum wymiany informacji. W latach 2001-2005 uczestniczono w 8 zjazdach różnych towarzystw naukowych, 34 konferencjach, 14 sympozjach, 11 seminariach, 14 warsztatach i kursach o charakterze naukowym. Zaprezentowano na nich własne wyniki w formie referatów, komunikatów, posterów i wykładów. Pracownicy, będąc członkami kilku towarzystw naukowych, regularnie i aktywnie uczestniczą również w pracach: Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Katowicach, Górnośląskiego Koła Ornitologicznego w Katowicach oraz Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego w Bytomiu.

Zjazdy i zebrania Towarzystw Naukowych
Konferencje
Sympozja
Seminaria
Warsztaty naukowe i kursy szkoleniowe