Tematy badawcze

Agnieszka Wower | aktualizacja: 16 sierpień 2016

TEMATY AKTUALNE

 Badania florystyczne:
  • Monitoring stanu populacji liczydła górskiego Streptopus amplexifolius w rezerwacie przyrody „Ochojec” – prowadzi dr Jerzy Parusel (od roku 1982).

  • Monitoring populacji języczki syberyjskiej Ligularia sibirica w ostoi Natura 2000 „Suchy Młyn” – prowadzi mgr Renata Bula (od roku 2003).

Badania faunistyczne:
  • Monitoring populacji niedźwiedzia brunatnego w województwie śląskim – prowadzi dr Jerzy Parusel (od roku 1999).

  • Odonatofauna użytków torfowiskowych, zbiorników i cieków wodnych pochodzenia antropogenicznego – prowadzi dr Alicja Miszta (od roku 2002).

  • Występowanie i ekologia mięczaków na terenie województwa śląskiego – prowadzi mgr Katarzyna Skowrońska-Ochmann (od roku 2006).

  • Monitoring rozmieszczenia i liczebności chomika europejskiego Cricetus cricetus na terenie województwa śląskiego – prowadzi mgr Katarzyna Skowrońska-Ochmann (od roku 2006). Więcej informacji.

TEMATY ZAKOŃCZONE

Tematy badawcze zrealizowane przez pracowników Centrum w latach 1995-2007, których wyniki zostały opracowane w formie sprawozdań (Opracowania własne) lub artykułów (Publikacje pracowników):

2007

Bula R. Monitoring populacji Pulsatilla patens w ostoi Natura 2000 „Sodowa Góra” w latach 2003-2007. Wyniki badań w bazie Centrum.

Henel A. Inwentaryzacja roślinności siedlisk wodno-błotnych w dolinie Pilicy. Wyniki badań w bazie Centrum.

Henel A. Monitoring pospolitych ptaków lęgowych na wybranych powierzchniach próbnych w województwie śląskim (w ramach programu ogólnopolskiego). Katowice, (msk.).

Miszta A. Raport z inwentaryzacji mrówek (Hymenoptera: Formicidae) przeprowadzonych w latach 1999-2007 na wybranych stanowiskach w województwie śląskim i opolskim. Katowice, ss. 13, (msk.).

Skowrońska K. Monitoring wydry w ramach projektu „Współpraca na Górnym Śląsku w ochronie wydry i zasobów rybnych” (projekt PTPP „pro Natura” o/Bytom). Katowice, (msk.).

2005

Bula R. Monitoring populacji Iris sibirica w województwie śląskim w latach 2000-2005. Wyniki opublikowane: Bula R. 2007. Materiały do atlasu rozmieszczenia oraz stanu zasobów roślin chronionych i zagrożonych rejonu górnośląskiego - PRESS. Część 11. Iris sibirica L. (Iridaceae) w województwie śląskim. Natura Silesiae Superioris 10: 5-18.

Henel A. Rozmieszczenie i stan zasobów cieszynianki wiosennej Hacquetia epipactis w województwie śląskim w latach 2000-2005. Wyniki opublikowane: Henel A. 2006. Materiały do atlasu rozmieszczenia oraz stanu zasobów roślin chronionych i zagrożonych rejonu górnośląskiego - PRESS. Część 11. Hacquetia epipactis (Scop.) DC. (Apiaceae) w województwie śląskim. Natura Silesiae Superioris 9: 5-19.

Ledwoń M. Populacja lęgowa pluszcza Cinclus cinclus na wybranych ciekach w dorzeczu górnej Wisły (Beskid Śląski). Katowice, ss. 5, (msk.).

Miszta A. Skład gatunkowy i stan ilościowy fauny pszczołowatych na obszarze województwa śląskiego (temat realizowany w latach 1999-2005). Wyniki badań w bazie Centrum. Publikacje: (1) Miszta A., Żyła W. 2002. Wstępna ocena zasiedlenia gniazd trzcinowych przez błonkówki na terenie województwa śląskiego. IX Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Ojców 6-7. maja 2002, streszczenia referatów, s. 8-11. (2) Miszta A., Celary W., Piekarska-Boniecka H., Żyła W. 2005. Skład gatunkowy błonkówek (Hymenoptera) zasiedlających gniazda trzcinowe na kilku stanowiskach w województwie śląskim. XII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Ojców 9-10. maja 2005, streszczenia referatów, s. 7-8.

Wower A. Chiropterofauna wybranych obszarów województwa śląskiego. Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego w latach 2000-2005. Katowice, (msk.).

2003

Henel A., Sochacka M., Henel K. Walory przyrodnicze proponowanego rezerwatu przyrody „Las Porębski” położonego na terenie kompleksu leśnego w granicach gminy Poręba (wstępna waloryzacja przyrodnicza). Katowice, ss. 13, (msk).

Miszta A. Monitorowanie ważek w województwie śląskim. Sprawozdanie z realizacji tematu w roku 2002. Katowice, ss. 6, (msk.)

2001

Parusel J.B., Bula R., Drabina J., Herok L., Wieland Z. Dokumentacja dla utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Kaplicówka” w Skoczowie. Katowice, ss.18, (msk.).

2000

Parusel J. B. Program pełnej restytucji marsylii czterolistnej (Marsilea quadrifolia L.) na Górnym Śląsku. Katowice, ss. 19, (msk.).

Henel K. Monitoring i ochrona populacji derkacza Crex crex w latach 1998-2000. Katowice, ss. 4, (msk.).

Henel K. Monitoring przelotnych gęsi Anser sp. w rezerwacie „Łężczok” w latach 1998-2000. Katowice, ss. 2, (msk.).

Henel K. Inwentaryzacja gniazd bociana białego Ciconia ciconia na powierzchni próbnej (gm. Czerwionka-Leszczyny) w latach 1998-2000. Katowice, ss. 4, (msk.).

Henel K. Inwentaryzacja ornitologiczna Stawów Landecko-Iłownickich w latach 1998-2000. Katowice, ss. 10, (msk.).

1999

Bula R. Inwentaryzacja geobotaniczna łąk wilgotnych na Wyżynie Śląskiej. Katowice, ss. 40, (msk.).

1998

Henel K. Analiza wpływu liczebności sroki Pica pica na stan populacji innych gatunków ptaków w województwie katowickim. Katowice, ss. 20, (msk.).

1997

Buszman B.M. Stan zachowania runa leśnego na przykładzie borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.) i borówki czernicy (Vaccinium vitis-idea L.) w różnych strefach uszkodzeń industriogennych i odnowień borów górnośląskich w Lasach Stobrawsko-Lublinieckich. Katowice, ss. 8, (msk.).

Kocurek M. Drobne ssaki rezerwatów przyrody województwa katowickiego”. Katowice, ss. 4, (msk.).

Kuliński W. Waloryzacja ornitologiczna projektowanego użytku ekologicznego „Żabi Kraj” w gminie Goczałkowice. Katowice, ss. 5, (msk.).

Wieland Z. Analiza elementów krajobrazu z uwzględnieniem zmian powierzchni terenu powstałych w efekcie działalności górnictwa rudnego i skalnego w rejonie tarnogórskim systemem MapInfo. Katowice, ss. 26, (msk.).

1996

Parusel J. B., Bula R. Analiza sieci przyrodniczych obiektów chronionych istniejących oraz projektowanych na terenie województwa katowickiego pod kątem kształtowania wojewódzkiego systemu obszarów chronionych. Katowice, ss. 28, (msk.).

1995

Bula R. Synteza opracowań dotyczących łąk z klasy Molinio-Arrhenatheretea w województwie katowickim. Katowice, ss. 14, (msk.).

Parusel J. B. Synteza żubrów pszczyńskich. Katowice, ss. 20, (msk.).

Podziel się ze społecznością

×