Informacja o środowisku

Agnieszka Wower | aktualizacja: 07 grudzień 2016

Szczegółowe informacje na temat zasad udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie zamieszczone są w portalu internetowym Ministerstwa Środowiska - Ekoportalu.

Ekoportal 1

Centrum gromadzi informacje o przyrodzie województwa śląskiego (stanie zachowania, walorach, ochronie, zagrożeniach, rekultywacji, użytkowaniu) w formie elektronicznych baz danych oraz opracowań własnych i zleconych. Prowadzi także bibliografię przyrodniczą oraz gromadzi i udostępnia zbiory biblioteczne dotyczące przyrody regionu.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie obejmuje:

 • Dostęp do dokumentów – udostępnienie określonego, wskazanego przez wnioskodawcę dokumentu (piśmienniczego, niepiśmienniczego, elektronicznego) zawierającego określone informacje.
 • Dostęp do informacji – udostępnienie samej informacji, bez względu na źródło w którym ona się znajduje. Może to być informacja specjalnie w tym celu spreparowana na podstawie wielu dokumentów lub innych źródeł (np. wiedzy osób zatrudnionych w Centrum).

Udostępnieniem informacji jest:

 • ustne przekazanie informacji,
 • wgląd do danego dokumentu w siedzibie Centrum,
 • umożliwienie sporządzenia kopii (wydruk komputerowy, kserokopia, zapis na płycie CD/DVD, wykonanie zdjęcia przeglądanych dokumentów),
 • przekazanie kopii (listownie, pocztą elektroniczną, samodzielny odbiór w siedzibie Centrum).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Centrum nie udostępnia informacji (dokumentów lub danych), których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju. Decyzje o udostępnieniu danych o gatunkach, siedliskach i elementach przyrody nieożywionej rzadkich i zagrożonych oraz zakres udostępnianej informacji mają zatem charakter indywidualny.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które zostały opracowane lub są w posiadaniu Centrum, dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Centrum - przekierowanie do Ekoportalu (szczegółowe karty informacyjne, zawierające dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów). Dokumenty te można również wyszukiwać w internetowym katalogu zbiorów bibliotecznych Centrum.

Publicznie dostępne wykazy danych Centrum
Karty informacyjne w Ekoportalu
Katalog zbiorów bibliotecznych

Zasady udostępniania informacji o środowisku

Wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej Ustawy).

W celu uzyskania informacji o środowisku należy wypełnić odpowiedni formularz wniosku (art. 12 ust. 1 Ustawy oraz Zarządzenie wewnętrzne dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska nr 3 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie). Wymóg ten dotyczy również organów administracji.

Wzory pism:

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku:   format PDF, format RTF
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku dla administracji:   format PDF, format RTF

Wniosek może być złożony pisemnie, telegraficznie, za pomocą poczty elektronicznej, telefaxu oraz ustnie do protokołu.

Odpowiedź udzielana jest na piśmie w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku (art. 14 ust. 1 Ustawy). W uzasadnionych przypadkach, określonych w art. 14 ust. 2 Ustawy, termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy.

Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku (art. 12 ust. 2 pkt 1 Ustawy).

Dokumenty zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie BIP Centrum oraz Ekoportalu udostępnia się w dniu złożenia wniosku (art. 14 ust. 3, art. 21 ust. 1 Ustawy).

Zainteresowany może zapoznać się z oryginałami dokumentów jedynie w siedzibie Centrum, nie są one wypożyczane i nie mogą być wynoszone „na zewnątrz”.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy informacji nie będącej w posiadaniu i nieprzeznaczonej dla Centrum, wniosek ten zostanie niezwłocznie:

 • przekazany organowi, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja lub dla którego informacja ta jest przeznaczona, powiadamiając o tym wnioskodawcę,
 • zwrócony wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić organu, o którym mowa powyżej.

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych określa regulamin wewnętrzny (Zarządzenie wewnętrzne dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska nr 2 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie regulaminu udostępniania zbiorów bibliotecznych Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska). Dostęp do bibliografii przyrodniczej możliwy jest jedynie w siedzibie Centrum, do czasu jego udostępnienia w Internecie. Szczegółowe informacje na temat zasad udostępniania zbiorów bibliotecznych znajdują się w zakładce Biblioteka.

Centrum może w drodze decyzji odmówić udostępnienia całości lub części informacji będących przedmiotem wniosku, w przypadkach określonych w art. 16 i 17 Ustawy. Decyzja taka zamieszczana jest w publicznie dostępnym wykazie na stronie BIP Centrum (art. 21 ust. 2 pkt 1 Ustawy) oraz Ekoportalu.

Opłaty za udostępnianie informacji

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli wskazany we wniosku sposób udostępnienia lub konieczność przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku  wiąże się z dodatkowymi kosztami, Centrum pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne (art. 26 ust. 1 i 4 Ustawy), gdy:

 • przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
 • informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie Centrum,
 • wniosek został złożony przez organ administracji.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne (art. 26 ust. 2, art. 27 Ustawy), gdy:

 • informacji należało wyszukać,
 • informacja wymagała przekształcenia w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie,
 • sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych (wydruk, kserokopia),
 • sporządzone kopie dokumentów lub danych zostały przesłane wnioskodawcy.

Wysokość opłat *

 1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów (piśmienniczych, niepiśmienniczych, elektronicznych). Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę 10 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Centrum dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie (zamieszczonym w BIP oraz Ekoportalu) jest bezpłatne.
 2. Opłata za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
 3. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej na nośniku danych, pobiera się opłatę w wysokości 1,50 zł za płytę DVD oraz 1,40 zł za płytę CD.
 4. Po uzgodnieniu z osobą wnioskującą, pobiera się opłatę równą kosztowi zakupu nośnika, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośniku innym niż płyta CD lub DVD.
 5. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych wynoszą:
  • 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej w formacie 210mm x 297mm (A4),
  • 0,30 zł za stronę kopii czarno-białej w formacie 297mm x 420mm (A3),
  •  1,50 zł za stronę kopii kolorowej w formacie 210mm x 297mm (A4)
 6. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztowa pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez Centrum i osobę wnioskującą, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
 7. Opłaty, o których mowa w powyższych punktach, uiszcza się w terminie 14 dni przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy Centrum lub przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki również  ponosi wnioskujący.

Rachunek bankowy Centrum:
Bank Zachodni WBK S.A./9 Oddział w Katowicach, nr rachunku: 37 1500 1445 1214 4003 4418 0000

*  zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 ze zm.)

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1249 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415).

Podziel się ze społecznością

×