Wydawnictwa

Raporty Opinie

Agnieszka Wower .

RaportyOpinie

Naukowe wydawnictwo seryjne, ukazujące się od 1996 roku. Wszystkie numery zostały digitalizowane i udostępnione w serwisie internetowym Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

 
 
 
 
 
 
Tom 1 (1996)

Zawiera czerwone listy roślin naczyniowych oraz kręgowców Górnego Śląska w granicach byłych województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego.

 • Parusel J. B., Wika S., Bula R. (red.) 1996. Czerwona Lista Roślin Naczyniowych Górnego Śląska, s. 8-42.

 • Czylok A., Parusel J. B., Kuliński W. (red.) 1996. Czerwona Lista Kręgowców Górnego Śląska, s. 43-58.

Tom 2 (1997)

Zawiera czerwone listy wątrobowców, mchów i zbiorowisk roślinnych Górnego Śląska w granicach byłych województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego.

 • Jędrzejko K. 1997. Czerwona Lista Wątrobowców Górnego Śląska, s. 7-17.

 • Jędrzejko K. 1997. Czerwona Lista Mchów Górnego Śląska, s. 18-37.

 • Celiński F., Wika S. Parusel J. B. (red.) 1997. Czerwona Lista Zbiorowisk Roślinnych Górnego Śląska, s. 38-68.

Tom 3 (1998)

Zawiera czerwone listy chrząszczy i motyli dziennych Górnego Śląska w granicach byłych województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego.

 • Kubisz D., Kuśka A., Pawłowski J. 1998. Czerwona Lista Chrząszczy (Coleoptera) Górnego Śląska, s. 8-68.

 • Buszko J. 1998. Czerwona Lista Motyli Dziennych (Rhopalocera) Górnego Śląska, s. 69-82.

Tom 4 (1999)

Zawiera czerwone listy grzybów wielkoowocnikowych i porostów Górnego Śląska w granicach byłych województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego.

 • Wojewoda W. 1999. Czerwona Lista Grzybów Wielkoowocnikowych Górnego Śląska, s. 8-51.

 • Kiszka J., Leśniański G. 1999. Czerwona Lista Porostów Górnego Śląska, s. 52-110.

Tom 5 (2001)

Zawiera czerwone listy pająków i mięczaków słodkowodnych Górnego Śląska w granicach byłych województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego.

 • Staręga W., Majkus Z., Miszta A. 2001. Czerwona Lista Pająków (Araneae) Górnego Śląska, s. 8-36.

 • Serafiński W., Michalik-Kucharz A., Strzelec M. 2001. Czerwona Lista Mięczaków Słodkowodnych (Gastropoda i Bivalvia) Górnego Śląska, s. 37-49.

Tom 6 (2012-2014)

Tom 6.1

Raport o przyrodzie nieożywionej województwa śląskiego.

Tom 6.2

Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego.

 • Zagrożone i rzadkie w Polsce glony występujące w województwie śląskim, s. 5-20.
 • Czerwona lista śluzowców rzadkich w województwie śląskim, s. 21-32.
 • Czerwona lista porostów województwa śląskiego, s. 33-72.
 • Czerwona lista mszaków województwa śląskiego, s. 73-104.
 • Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego, s. 105-177.

Tom 6.3

Czerwone listy zbiorowisk roślinnych, mszaków i porostów województwa śląskiego.

 • Czerwona lista zbiorowisk roślinnych województwa śląskiego, s. 7-60.
 • Czerwona lista zbiorowisk mszaków województwa śląskiego, s. 61-70.
 • Czerwona lista zbiorowisk porostów województwa śląskiego, s. 71-85.

Tom 6.4

Czerwone listy wybranych grup zwierząt bezkręgowych.

 • Czerwona lista ważek województwa śląskiego - stan na rok 2010, s. 5-36.
 • Czerwona lista chrząszczy (Coleoptera) województwa śląskiego, s. 37-70.
 • Czerwona lista ślimaków słodkowodnych województwa śląskiego, s. 71-87.

Tom 6.5

Czerwone listy zwierząt kręgowych województwa śląskiego.

 • Czerwona lista ryb i minogów śląskiego, s. 5-32.
 • Czerwona lista płazów i gadów województwa śląskiego, s. 33-62.
 • Czerwona lista ptaków województwa śląskiego, s. 63-146.
 • Czerwona lista ssaków województwa śląskiego, s. 147-184.

Tom 6.6

Różnorodność biologiczna terenów poprzemysłowych województwa śląskiego – zasoby, ochrona, zagrożenia.

 

 

 

 

Materiały Opracowania

Agnieszka Wower .

AtlasWatrobowcow

Naukowe wydawnictwo seryjne, ukazujące się od 1998 roku. Wszystkie numery zostały digitalizowane i udostępnione w serwisie internetowym Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

 

 

 

 

 

 

 

Tom 1 (1998)

Stebel A. 1998. Mszki województwa katowickiego - stan poznania, zagrożenia i ochrony. Katowice, 106 s.

Tom 2 (1999)

Nowak T. 1999. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych na terenie wschodniej części Garbu Tarnogórskiego (Wyżyna Śląska). Katowice, 104 s.

Tom 3 (2000)

Syniawa M. 2000. Biograficzny słownik przyrodników śląskich. Część 1. Katowice, 252 s.

Tom 4 (2000)

Serafiński W., Strzelec M., Michalik-Kucharz A. 2000. Bibliografia współczesnej malakofauny Śląska (1600 - 2000). Katowice, 24 s.

Tom 5 (2001)

Fojcik B., Stebel A. 2001. Struktura ekologiczna i przestrzenna brioflory miasta Katowice. Katowice, 128 s.

Tom 6 (2001)

Woźniak G. 2001. Flora roślin naczyniowych osadników ziemnych wód kopalnianych – nieużytków poeksploatacyjnych na Górnym Śląsku. Katowice, 48 s.

Tom 7 (2003)

Stebel A., Fojcik B. 2003. Atlas rozmieszczenia mchów chronionych Polski w województwie śląskim. Katowice, 112 s.

Tom 8 (2005)

Malewski K. 2005. Roślinność wodna i bagienna dolin rzecznych zlewni Białej Przemszy. Katowice, 92 s.

Tom 9 (2006)

Stebel A. 2006. Atlas rozmieszczenia wątrobowców chronionych Polski w województwie śląskim. Katowice, 39 s.

Tom 10 (2009)

Krause R., Wika S. 2009. Zróżnicowanie roślinności źródliskowej z klasy Montio-Cardaminetea w zachodniej części Beskidów Zachodnich. ISSN 1508-6003. Katowice, 92 s.

Tom 11 (2010)

Stebel A. 2010. Mosses of the Beskid Mały Range (Western Carpathians). ISSN 1508-6003. Katowice, 144 s.

Natura Silesiae Superioris

Agnieszka Wower.

NaturaSS

Rocznik naukowy ukazujący się od 1997 roku. Wydawnictwo przeznaczone jest do publikacji wyników badań i studiów przyrody ożywionej i nieożywionej Górnego Śląska, dokumentujących jej bogactwo i różnorodność, straty, zmiany i zagrożenia oraz strukturę i funkcjonowanie w aspektach jej ochrony i kształtowania. Wszystkie numery rocznika zostały digitalizowane i udostępnione w serwisie internetowym Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

 
 
 

 

 

Tom 1 (1997)
 • Babczyńska-Sendek B., Andrzejczuk I. 1997. Goryczka krzyżowa Gentiana cruciata L. w okolicach Tarnowskich Gór, s. 33-42.
 • Kędzior S. 1997. Warunki naturalne występowania metanu w pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, s. 71-78.
 • Ograbek Z. 1997. Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego (Ciconia ciconia L.) w gminach północno-wschodniej części województwa katowickiego w roku 1997, s. 57-69.
 • Parusel J. B. 1997. Sprawozdanie z działalności Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w latach 1994-1997, s. 79-86.
 • Spałek K. 1997. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w województwie opolskim, s. 17-32.
 • Spałek K. 1997. Nowe stanowisko Corallorhiza trifida Châtel. (Orchidaceae) koło Ligoty Dolnej na Chełmie (Wyżyna Śląska), s. 13-15.
 • Stebel. A. 1997. Mszaki rezerwatu przyrody „Ochojec” w Katowicach (Wyżyna Śląska), s. 5-12.
 • Szafraniec S., Szołtys H. 1997. Materiały do poznania występowania chrząszczy (Coleoptera) kambio- i ksylobiontycznych w rezerwatach przyrody województwa katowickiego, s. 43-55.
Tom 2 (1998)
 • Hebda G. 1998. Pierwsze stanowisko Metatropis rufescens (Herrich-Schäffer, 1835) (Insecta: Heteroptera) na Górnym Śląsku, s. 81-84.
 • Kasza H., Krzyżanek E., Pistelok F. 1998. Kierunkowe zmiany makrofauny dennej w zeutrofizowanym i o zmiennej termice wody zbiorniku zaporowym po redukcji dopływu nutrientów, s. 95-104.
 • Kącki Z., Dajdok Z. 1998. Rozmieszczenie Leucoium vernum L. w województwie opolskim, s. 17-21.
 • Melke A., Szafraniec S., Szołtys H. 1998. Saproksyliczne kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) rezerwatów przyrody województwa katowickiego, s. 73-79.
 • Nowak T. 1998. Chronione i zagrożone regionalnie gatunki roślin naczyniowych we wschodniej części Garbu Tarnogórskiego (Wyżyna Śląska), s. 5-15.
 • Spałek K., Nowak A. 1998. Geastrum triplex Jungh. (Lycoperdales) na Śląsku Opolskim, s. 23-25.
 • Starmach J., Kasza H. 1998. Ichtiofauna wodociągowego zbiornika w Goczałkowicach i jej rola w ochronie jakości wody, s. 85-93.
 • Stebel A. 1998. Mszaki rezerwatu przyrody „Żubrowisko” w Kotlinie Oświęcimskiej, s. 51-61.
 • Stebel A. 1998. Mszaki zabytkowego parku zamkowego w Głogówku (Kotlina Raciborska), s. 63-71.
 • Stebel A. M. 1998. W sprawie ochrony roślinności nieleśnej w Beskidzie Małym (Karpaty Zachodnie), s. 27-50.
Tom 3 (1999)
 • Fiedor M. 1999. Storczyk blady Orchis pallens L. na Pogórzu Cieszyńskim – aktualizacja danych dotyczących rozmieszczenia, zasobów i ekologii, s. 5-13.
 • Kasza H. 1999. Antropopresja a trofia wody w zbiornikach zaporowych Śląska, s. 97-105.
 • Rostański K., Orczewska A. 1999. O występowaniu nienormalnych form liści u Anemone nemorosa L. na południu Polski, s. 21-25.
 • Spałek K. 1999. Locality of Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. (Orchidaceae) near Kamień Śląski in the Silesian Upland, s. 15-19.
 • Stebel A. M. 1999. Roślinność nieleśna Beskidu Małego. Cz. I. Zbiorowiska wodne i szuwarowe, s. 37-59.
 • Stebel A. 1999. Mszaki projektowanego rezerwatu przyrody „Głębokie Doły” na Wyżynie Śląskiej, s. 27-35.
 • Szafraniec S., Szołtys H., Melke A. 1999. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) saproksylicznych w wybranych projektowanych rezerwatach przyrody byłego województwa katowickiego, s. 77-86.
 • Wika S., Błońska A., Turula G. 1999. Zarośla śródpolne Płaskowyżu Twardowickiego, s. 61-75.
 • Woźniak P. 1999. Pyskowice – mało znane miejsce występowania szczątków kostnych nosorożca włochatego, s. 87-95.
Tom 4 (2000)
 • Bernacki L., Gumieniak A. 2000. Obfite występowanie gółki długoostrogowej Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. (Orchidaceae) w rejonie Chrzanowa na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, s. 15-22.
 • Blaik T. 2000. Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 (Lepidoptera, Geometridae) – nowy dla fauny Sudetów Polskich gatunek miernikowca, s. 93-96.
 • Bula R., Nowak T. 2000. Kosaciec syberyjski (Iris sibirica L.) w zbiorowiskach łąkowych na Wyżynie Śląskiej, s. 45-56.
 • Czylok A., Stanek J. 2000. Stanowisko omiega górskiego Doronicum austriacum Jacq. w Katowicach, s. 5-7.
 • Leśniański G. 2000. Lichens protected by law in the northern and central part of Opole Silesia (Śląsk Opolski). I. Epiphytic lichens distribution, s.75-92.
 • Nowak A., Nowak S., Spałek K. 2000. Materiały do rozmieszczenia chronionych i rzadkich gatunków roślin naczyniowych na Śląsku Opolskim, s. 23-30.
 • Nowak T. 2000. Charakterystyka geobotaniczna wschodniej części Garbu Tarnogórskiego. Cz. 1. Historia badań, charakterystyka terenu oraz statystyka flory roślin naczyniowych na tle flor sąsiadujących mezoregionów Wyżyny Śląskiej, s. 31-44.
 • Stebel  A. M., Stebel  A. 2000. W sprawie ochrony stanowiska żłobika koralowego Corallorhiza trifida oraz innych rzadkich roślin w Wodzisławiu Śląskim (Płaskowyż Rybnicki), s. 9-13.
 • Stebel A. 2000. Mszaki projektowanego rezerwatu przyrody „Blachówka” w Bytomiu (Wyżyna Śląska), s. 67-73.
 • Stebel A. 2000. Mszaki projektowanego rezerwatu przyrody „Las Dąbrowa” na Wyżynie Śląskiej, s. 57-66.
Tom 5 (2001)
 • Dajdok Z., Kącki Z. 2001. Szata roślinna rezerwatu przyrody „Smolnik” w dolinie Budkowiczanki (Dobrej). Cz. 1. Flora roślin naczyniowych, s. 5-16.
 • Hebda G., Nowak A. 2001. Trzy nowe stanowiska szczeżui wielkiej Anodonta cygnea (L. 1758) (Mollusca: Bivalvia)  na Śląsku Opolskim, s. 49-51.
 • Kuśka A. 2001. Ryjkowce (Coleoptera: Rhynchitidae, Apionidae, Nanophyidae, Curculionidae) terenów kserotermicznych Górnego Śląska, s. 61-77.
 • Lis B., Danielczok-Demska T. 2001. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta: Heteroptera) Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Górny Śląsk), s. 53-59.
 • Nowak A., Spałek K. 2001. Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia, s. 17-20.
 • Stebel A. M.  2001. Roślinność nieleśna Beskidu Małego. Cz. II. Zbiorowiska ruderalne, s. 33-48.
 • Stebel A. Plášek V. 2001. Dicranoweisia cirrata and Orthodicranum tauricum (Musci) in the Polish and Czech part of Upper Silesia – distribution and ecology, s. 21-31.
Tom 5 (2001) suplement
 • Jędrzejczyk M., Rostański A. 2001. Hałda pocynkowa – siedlisko introdukowanych taksonów Viola guestphalica Nauenb. i Viola calaminaria (Ging.) Lej., s. 45-54.
 • Pasierbiński A., Rostański A. 2001. Zróżnicowanie flory naczyniowej zwałowisk pogórniczych zlokalizowanych na terenach leśnych aglomeracji katowickiej, s. 19-31.
 • Rostański A., Kapa D. 2001. Flora naczyniowa terenów silnie skażonych cynkiem i ołowiem na przykładzie zwałowisk poprzemysłowych ZGH „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu, s. 33-43.
 • Rostański A., Zhukov S. 2001. Comparison of the flora of mining spoil heaps of Upper Silesia (Poland) and Donetsk coal district (Ukraine), s. 67-77.
 • Tokarska-Guzik B., Rostański A. 2001. Możliwości i ograniczenia przyrodniczego zagospodarowania terenów poprzemysłowych, s. 5-17.
 • Woźniak G., Rostański A. 2001. Chamaenerion palustre Scop. as a frequent apophyte in plant communities of post-industrial waste sites, s. 55-66.
Tom 6 (2002)
 • Bielańska Grajner I. 2002. Planktonowe wrotki (Rotifera) zbiornika zaporowego w Kozłowej Górze (Górny Śląsk), s. 115-120.
 • Blaik T., Majer D. 2002. Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków miernikowców (Lepidoptera, Geometridae) stwierdzonych na Śląsku Opolskim, s. 121-123.
 • Buchalik M. 2002. Chronione, zagrożone regionalnie i rzadkie gatunki roślin naczyniowych w gminie Kietrz, s. 5-22.
 • Dajdok Z., Kącki Z. 2002. Szata roślinna rezerwatu „Smolnik” w Dolinie Budkowiczanki (Dobrej). Cz. II. Zbiorowiska roślinne, s. 63-84.
 • Hebda G. 2002. Nowe i rzadkie dla Górnego Śląska gatunki Heteroptera (Insecta: Hemiptera), s. 125-127.
 • Leśniański G. 2002. Lichens protected by law in the northern and central part of Opole Silesia (Śląsk Opolski). I. Epigeic and epilithic lichens distribution, s. 85-93.
 • Leśniański G. 2002. Lichens threatened and under legal protection in the Silesian Foothils, southern Poland (Pogórze Śląskie), s. 95-105.
 • Miszta A., Rok A., Celary W. 2002. Trzmiele (Bombus Latr.) skwerów i nieużytków w Katowicach, s.129-138.
 • Stebel A. M. 2002. Roślinność nieleśna Beskidu Małego. Cz. III. Zbiorowiska okrajkowe, s. 39-62.
 • Toma C. 2002. Reprodukcja Potamogeton cirspus L., s. 107-113.
 • Urbisz A. 2002. Drzewa pomnikowe Płaskowyżu Rybnickiego, s. 23-30.
 • Urbisz A. 2002. Alien trees species in the flora of the Rybnik Plateau, s. 31-37.
Tom 7 (2003)
 • Bzdęga K. 2003. The analysis of the vascular flora and botanical values estimation of Siemianowice Śląskie town, s. 19-30.
 • Chmura D. 2003. Participation and resources of neophytes in Murcki Wood in the Silesian Upland, s. 31-39.
 • Czylok A., Baryła J. 2003. Notatki florystyczne i ekologiczne z okolic Dąbrowy Górniczej i Sławkowa (Wyżyna Śląska), s. 11-17.
 • Dolný A. 2003. Faunistical data on endangered and protected dragonflies (Insecta: Odonata) in the Polish part of Upper Silesia (Opolskie and Śląskie Voivodships), s. 89-91.
 • Dolný A., Miszta A., Parusel J.B. 2003. Ważki (Insecta: Odorata) czterech rezerwatów przyrody województwa śląskiego (polska część Górnego Śląska) – wyniki wstępnych badań, s. 93-103.
 • Malewski K., Wika S. 2003. The threat and syngenesis of plant communities in river valleys of the Biała Przemsza basin, s. 53-64.
 • Orczewska A. 2003. Postglacjalna historia lasów południowej Opolszczyzny, s. 79-88.
 • Spałek K. 2003. Eleocharitetum quinqueflorae Lűdi 1921 in the Opole Silesia (SW Poland), s. 49-52.
 • Spałek K., Nowak A. 2003. Streptopus amplexifolius (L.) DC. (Liliaceae) in the Opole Silesia (SW Poland), s. 5-10.
 • Stebel A. 2003. Mchy rezerwatu przyrody „Stok Szyndzielni” w Beskidzie Śląskim (Karpaty Zachodnie), s. 41-48.
 • Wilczek Z., Orczewska A. 2003. Szata roślinna rezerwatu przyrody „Morzyk” na Pogórzu Cieszyńskim, s. 65-77.
Tom 8 (2005)
 • Henel A., Cabała S. 2005. Interesting deciduous forest communities in the region of Poręba near Zawiercie, s. 71-99.

 • Nowak A., Nowak S. 2005. Nowe stanowiska kukułki bzowej Dactylorhiza sambucina (L.) SOÓ na Śląsku Opolskim, s. 5-8.

 • Parusel J. B. 2005. Próba krytycznego przeglądu zbiorowisk leśnych wyróżnionych dotychczas w Paśmie Babiogórskim i na terenach sąsiednich, s. 101-132.

 • Spałek K. 2005. Materials to the distribution of Orchidaceae in the Opole Plain (SW Poland), s. 9-13.

 • Stebel A. 2005. Mszaki północno-wschodniej części Kotliny Raciborskiej (Nizina Śląska), s. 15-37.

 • Węgrzynek B. 2005. Roślinność segetalna Wyżyny Śląskiej. Cz. IV. Zbiorowiska chwastów upraw okopowych ze związku Panico-Setarion Siss. 1946, s. 39-53.

 • Wika S., Szczypek T., Barć A. 2005. Stanowiska jaworzyny górskiej Phyllitido-Aceretum Moor 1952 na obszarze środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej – dynamika przemian i stan ich zagrożenia, s. 55-69.

Tom 9 (2006)
 • Henel A. 2006. Materiały do atlasu rozmieszczenia oraz stanu zasobów roślin chronionych i zagrożonych rejonu górnośląskiego - PRESS. Część 11. Hacquetia epipactis (Scop.) DC. (Apiaceae) w województwie śląskim. Natura Silesiae Superioris 9: 5-19.
 • Buchalik M., Drobnik J. 2006. Dzieje i perspektywy zachowania stanowiska omiegu górskiego (Doronicum austriacum Jacq.) na obszarze użytku ekologicznego „Pustynia Błędowska”. Natura Silesiae Superioris 9: 21-28.
 • Adamczyk J. 2006. Nowe stanowiska Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Schroet. (Ascomycetes) na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej. Natura Silesiae Superioris 9: 29-31.
 • Stebel A. 2006. Mchy rezerwatu przyrody „Gawroniec” w Beskidzie Wysokim (Karpaty Zachodnie). Natura Silesiae Superioris 9: 33-40.
 • Malewski K. 2006. Zbiorowiska łąkowe dolin rzecznych zlewni Białej Przemszy. Natura Silesiae Superioris 9: 41-61.
 • Węgrzynek B. 2006. Roślinność segetalna Wyżyny Śląskiej. Część V. Zbiorowiska chwastów upraw okopowych ze związku Eu-Polygono-Chenopodion polyspermi (Koch 1946) Siss. 1946. Natura Silesiae Superioris 9: 63-83.
 • Kurkowska M. 2006. Roślinność nieleśna kompleksu stawów hodowlanych w Brzeszczach-Nazieleńcach i Harmężach. Część I. Roślinność wodna i bagienna. Natura Silesiae Superioris 9: 85-96.
Tom 10 (2007)
 • Bula R. 2007. Materiały do atlasu rozmieszczenia oraz stanu zasobów roślin chronionych i zagrożonych rejonu górnośląskiego - PRESS. Część 11. Iris sibirica L. (Iridaceae) w województwie śląskim. Natura Silesiae Superioris 10: 5-18.
 • Nejfeld P., Stebel A. 2007. Szata roślinna wapiennych wzniesień Matyska i Kopa (Kotlina Żywiecka, Karpaty Zachodnie) oraz propozycje jej ochrony. Część I. Flora roślin naczyniowych i mszaków. Natura Silesiae Superioris 10: 19-36.
 • Krotoski T. 2007. Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych stwierdzone na Płaskowyżu Rybnickim w roku 2005. Natura Silesiae Superioris 10: 37-44.
 • Parusel J.B. 2007. Zespół Bazzanio-Piceetum Br. Bl. et Siss. 1939 w Beskidzie Śląskim i Paśmie Babiogórskim (Beskid Żywiecki). Natura Silesiae Superioris 10: 45-51.
 • Malewski K. 2007. Zbiorowiska leśne dolin rzecznych zlewni Białej Przemszy. Natura Silesiae Superioris 10: 53-66.
 • Kasza H. 2007. Biografia Zbiornika Goczałkowickiego za lata 1991-2005. Natura Silesiae Superioris 10: 67-74.
Tom 11 (2008)
 • Dolný A., Miszta A., Parusel J.B. 2008. Ważki (Insecta: Odonata) rezerwatu "Smolnik" (Szumirad, województwo opolskie). Natura Silesiae Superioris 11: 75-83.
 • Drobnik J. 2008. Bibliografia botaniczna Ziemi Olkuskiej (1850-2006). Natura Silesiae Superioris 11: 63-74.
 • Nejfeld P., Stebel A. 2008. Szata roślinna wapiennych wzniesień Matyska i Kopa (Kotlina Żywiecka, Karpaty Zachodnie) oraz propozycje jej ochrony. Część II. Zespoły i zbiorowiska roślinne oraz propozycje ochrony szaty roślinnej. Natura Silesiae Superioris 11: 27-62.
 • Krotoski T. 2008. Godny ochrony łęg jesionowo-olszowy w uroczysku "Głębokie Doły". Natura Silesiae Superioris 11: 5-9.
 • Stebel A. 2008. Materiały do rozmieszczenia chronionych i rzadkich gatunków mszaków na Śląsku Opolskim. Natura Silesiae Superioris 11: 11-25.
Tom 12 (2009)
 • Depa Ł., Miszta A. 2009. Faunistical notes on rare ants (Insekta: Frmicidae) In Silesian and Opole Provinces. Natura Silesiae Superioris 12: 55-58.
 • Fiedor M., Beczała T. 2009. Materiały do atlasu rozmieszczenia oraz stanu zasobów roślin chronionych i zagrożonych rejonu górnośląskiego - PRESS. Część 12. Epipactis microphylla (Ehrh.) Swarz (Orchidaceae) w województwie śląskim i na terenach sąsiednich. Natura Silesiae Superioris 12: 5-13.
 • Krotoski T. 2009. Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Pogórzu Cieszyńskim. Natura Silesiae Superioris 12: 33-44.
 • Malewski K. 2009. Zbiorowiska ruderalne z klasy Artemisietea dolin rzecznych zlewni Białej Przemszy. Natura Silesiae Superioris 12: 45-53.
 • Posz (Proszkiewicz) E. 2009. Ksenofity we florze naczyniowej gminy Lędziny (Wyżyna Śląska). Natura Silesiae Superioris 12: 15-24.
 • Stebel A. 2009. Mchy rezerwatu przyrody „Butorza" w Beskidzie Wysokim (Karpaty Zachodnie). Natura Silesiae Superioris 12: 25-31.
Tom 13 (2014)
 • Balcer-Żbikowska B., Kowalik K. 2012. Nowe stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica L. na Wyżynie Śląskiej. Natura Silesiae Superioris 13: 7-11.
 • Krajewski Ł. 2012. Cabomba caroliniana A. Grey (Cabombaceae) – nowy gatunek flory Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Polski. Natura Silesiae Superioris 13: 89-94.
 • Krajewski Ł. 2012. Ramienice (Characeae) Zagłębia Dąbrowskiego (S Polska). Natura Silesiae Superioris 13: 13-56.
 • Krotoski T. 2012. Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010. Natura Silesiae Superioris 13: 57-87.
 • Labus K. 2012. Profesor Wiesław Gabzdyl (4 wrzesień 1936 – 25 maj 2010) geolog i znawca Górnego Śląska. Natura Silesiae Superioris 13: 95-96.
 • Malewski K. 2012. Antoni Kuśka (1940-2010). Natura Silesiae Superioris 13: 97-98.
 • Parusel J. 2012. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Rostański (16 październik 1930 – 27 grudzień 2012). Natura Silesiae Superioris 13: 5.
 • Stebel A. Profesor Krzysztof Jędrzejko (1945-2012). Natura Silesiae Superioris 13: 99-100.

 


 

 

Wydawnictwa elektroniczne

Agnieszka Wower, Marta Duda.

 1. "Studnia" - płyta DVD z muzyką zespołu "U Pana Boga za Piecem", wydana w 2008 roku z okazji 55-lecia rezerwatu przyrody "Las Murckowski" oraz 26-lecia rezerwatu przyrody "Ochojec", zawiera 18 utworów. Oficjalna strona internetowa zespołu: http://www.upanabogazapiecem.pl
 2. "Rezerwat przyrody "Ochojec" w Katowicach w obliczu zagrożeń. Sprawozdanie z kampanii informacyjnej o jubileuszu 25-lecia rezerwatu "Ochojec" w Katowicach (1982-2007)" - płyta DVD wydana w 2009 roku.

Wydawnictwa zwarte

2001
 • Parusel W. Chcemy z wami mieszkać. Pajek K. Chroń je w dzień i w nocy. 2001. Prace nagrodzone w konkursie przyrodniczo-plastycznym „Rok 2001 – Międzynarodowy Rok Nietoperzy". Plakat.
 • Zieliński B. 2001. SOS. Praca nagrodzona w konkursie przyrodniczo-plastycznym „Rok 2001 – Międzynarodowy Rok Nietoperzy". Plakat.
2002

Parusel J. B. 2002. Natura 2000. Europejska sieć ekologiczna w województwie śląskim (propozycje). Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 24.

Publikacja zawiera podstawowe informacje o programie Natura 2000 w Europie i Polsce oraz o ostojach ptasich i siedliskowych, wyznaczonych w województwie śląskim.

2004

Strzelec M., Serafiński W. 2004. Biologia i ekologia ślimaków w zbiornikach antropogenicznych. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 90.

Publikacja jest monograficznym przeglądem wyników badań nad ślimakami w akwenach powstałych dzięki człowiekowi (zbiorniki zaporowe, stawy hodowlane, rowy melioracyjne, żwirownie, piaskarnie, glinianki, zbiorniki zapadliskowe) w Polsce i Europie oraz wielu innych krajach na świecie. Zawiera syntezę wiedzy o biologii i ekologii 34 gatunków ślimaków słodkowodnych.

2006
 • Mendrek M., Parusel J.B. (red.) 2006. Żubry potrzebują Indian. Konkurs artystyczno-przyrodniczy (1996-2006) – dokumentacja i podsumowanie. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss.148.

Bogato ilustrowany album, będący dokumentacją i podsumowaniem wszystkich edycji konkursu i warsztatów artystyczno-przyrodniczych „Żubry potrzebują Indian”, zorganizowanych przez Centrum w latach 1996-2006 w ramach programu edukacji przyrodniczej „Przyroda wokół nas”. Nie jest to pełna dokumentacja kilku tysięcy nadesłanych przez uczestników prac plastycznych i fotograficznych oraz kilkuset prac literackich i naukowo-badawczych, jak również nie jest dokumentacją prac wszystkich laureatów konkursu – jest wyborem tych spośród nich, które ukazują ideę, hasła i przesłanie konkursu w osobistej relacji ze światem przyrody, wyrażonej talentami artystycznymi i badawczymi. Dokonując wyboru kierowano się intencją zaprezentowania różnorodności wypowiedzi laureatów, która ukazuje dorobek artystyczny i przyrodniczy konkursu.

Konkurs „Żubry potrzebują Indian” był projektem wychowania poprzez sztukę”, skierowanym do młodzieży szkolnej, której wyobraźnia i wrażliwość przyrodnicza manifestuje się twórczością plastyczną, fotograficzną, literacką i naukową.

 • Syniawa M. 2006. Biograficzny słownik przyrodników śląskich. Tom 1. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 460.

Słownik zawiera w miarę pełne informacje na temat związanych ze Śląskiem badaczy flory, fauny i przyrody nieożywionej, kolekcjonerów okazów przyrodniczych, działaczy na rzecz ochrony przyrody i innych osób związanych z szeroko pojmowanym badaniem przyrody. Zawiera on nie tylko biografie osób urodzonych na Śląsku i badających jego przyrodę, ale i osób spoza Śląska, ktore miały swój wkład w poznanie przyrody jego obszaru, oraz Ślązaków, którym dane było badać przyrodę odległych krajów i kontynentów.

Ponieważ historyczne granice Śląska uległy wielokrotnie zmianom, a geograficzne granice są różnie ujmowane przez różnych autorów, w słowniku obszar Śląska uwzględniony został w dość szerokim rozumieniu, obejmującym również przyłączoną w roku 1815 do Śląska część Górnych Łużyc, Ziemię Kłodzką, czeski Śląsk wraz z tzw. Klinem Morawskim, dawne Księstwo Siewierskie i część zachodniej Małopolski.

Tom I słownika zawiera 300 biografii przyrodników związanych z obszarem Śląska od czasów najdawniejszych do roku 1945 (tj. zmarłych do 1945 r.). Zdecydowaną przewagę mają w tym tomie botanicy (101 biogramów), którym liczebnie ustępują zarówno geolodzy i geografowie (66 biogramów), jak i zoolodzy (60 biogramów). Pozostałe 73 biogramy dotyczą osób, które albo zajmowały się kilkoma dziedzinami, nie wysuwając na plan pierwszy żadnej z nich, albo też zajmowały się działalnością leżąca na obrzeżu nauk przyrodniczych (np. malarze i graficy).

Uzupełnieniem biogramów są portrety, strony tytułowe publikacji i inne materiały ilustracyjne.

2007

Wika S., Woźniak G. 2007 (eds.) Threats, protection and transformation of vegetation of the Upper Silesia and adjacent areas. University of Silesia, Katowice, ss. 176.

Książka stanowi zbiór 15 artykułów naukowych pracowników Uniwersytetu Śląskiego, poświęconych zagadnieniom związanym z zagrożeniami, ochroną i przemianami roślinności na terenie Górnego Śląska i obszarach przyległych. Całość podzielono na cztery bloki tematyczne: (1) Gatunki i zbiorowiska roślinne zasługujące na ochronę, (2) Roślinność terenów rolniczych i miejsko-przemysłowych, (3) Gatunki inwazyjne i ekspansywne w zbiorowiskach roślinnych, (4) Roślinność obszarów górskich i podgórskich. Na szczególną uwagę zasługują artykuły dokumentujące strukturę i dynamikę roślinności ruderalnej na obszarach miejsko-przemysłowych (Chorzów, Katowice), gdyż miejsca te zwykle omijane są przez przyrodników.

2009
 • Ziomek J., Banaszek A., Skowrońska K. 2009. Chomik europejski. Najbarwniejszy ssak naszych pól. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 12.

Broszura zawiera podstawowe informacje dotyczące wyglądu i biologii chomika europejskiego. Opisuje ponadto zagrożenia i potrzebę ochrony tego gatunku. Zamieszczone w publikacji mapy przedstawiają występowanie chomika europejskiego na obszarze Polski i województwa śląskiego. Uzupełnienie stanowią liczne fotografie.

 • Parusel J. B. (red.) 2009. Rezerwat przyrody "Ochojec" w Katowicach (Górny Śląsk). Monografia naukowo-dydaktyczna. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 592.
2011
 • Sachanowicz K., Wower A. 2011. Poznajemy i chronimy nietoperze konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 32.

Broszura popularnonaukowa poświęcona faunie nietoperzy miast konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Zawiera przegląd gatunków, informacje na temat kryjówek i ochrony nietoperzy w miastach, sposobów postępowania w przypadkach znalezienia nietoperzy oraz polecaną literaturę.

 • Sachanowicz K., Wower A. 2011. Fauna nietoperzy konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Plakat.
 • Sachanowicz K., Wower A. 2011. Fauna nietoperzy województwa śląskiego. Plakat.
 • Malewski K. 2011. Okrajki nitrofilne z rzędu Convolvuletalia sepium dolin rzecznych zlewni Białej Przemszy. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 32.
 • Fojcik B. 2011. Distribution atlas of mosses of the Cracow-Częstochowa Upland. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 173.

Publikacja przedstawia rozmieszczenie mchów na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

2012
 • Sokół K., Wilczek Z. 2012. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna „Soblówka – Rycerzowa". Przewodnik. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 38.

W publikacji wskazano i opisano najciekawsze pod względem szaty roślinnej miejsca, wyznaczone jako przystanki ścieżki przyrodniczej poprowadzonej szlakami turystycznymi z Soblówki na Halę Rycerzową (Beskid Żywiecki).

 • Urbisz A. 2012. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 397.
2014
 • Urbisz A., Urbisz A. 2014. Rośliny naczyniowe Rybnika. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 249.
 • Urbisz A., Urbisz A. 2014. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Rybniku. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 119.
2015
 • Parusel J. B. (red.) 2015. Pamiątkowa księga rodowodowa żubrów pszczyńskich. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 72.

Księga opracowana z okazji 150-lecia hodowli i ochrony żubrów na Górnym Śląsku. Hodowla pszczyńska jest najstarszą hodowlą żubrów na świecie. Księga ukazuje losy żubrów pszczyńskich udokumentowanych w Księdze Rodowodowej Żubrów (KRŻ) za okres 133 lat (1881-2014) i może być podręcznym kompendium wiedzy o żubrach pszczyńskich zarejestrowanych w KRŻ. Wydzielono tu rejestr dla hodowli z Zagrody Pokazowej Żubrów w Pszczynie, którą utworzono w 2008 roku. W księdze uwzględniono wszystkie żubry urodzone i hodowane w Pszczynie, stąd wywiezione oraz tu sprowadzone, jak również te, które urodzone zostały poza Pszczyną przez samice pokryte w tym ośrodku. W sumie, w pamiątkowej księdze rodowodowej żubrów pszczyńskich zamieszczono 551 żubrów. Uzupełnieniem rejestru żubrów są zdjęcia fotograficzne niektórych z nich, które pochodzą z publikacji oraz z archiwum Redakcji Księgi Rodowodowej Żubrów w Białowieży.

 • Parusel J. B. (red.) 2015. Materiały do bibliografii żubrów pszczyńskich. Część 1. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 142.

Bibliografia opracowana z okazji 150-lecia hodowli i ochrony żubrów na Górnym Śląsku, zawierająca łącznie 1410 publikacji oraz opracowań niepublikowanych. Służy ona upowszechnianiu wiedzy oraz dokumentów o żubrach pszczyńskich dla celów naukowych i działań praktycznych. Zakres bibliografii jest pełny i obejmuje dokumenty związane z szeroko pojętą hodowlą i ochroną żubrów na ziemi pszczyńskiej, żubrami linii pszczyńskiej oraz dotyczące osób związanych z żubrami na omawianym obszarze. Uwzględniono tu dokumenty wytworzone od momentu pojawienia się pierwszych wzmianek o żubrach na ziemi pszczyńskiej (zasadniczo od roku 1865, w którym żubry zostały sprowadzone) aż po czasy współczesne (do grudnia 2015 roku).