Opracowania własne

| aktualizacja: 07 marzec 2016

Wykaz opracowań własnych Centrum sporządzonych w latach: 1995-2007, 2010. W przygotowaniu wykaz z lat: 2009, 2012-2015.

2011

...

2010

Sporządzenie "Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030". Dla potrzeb raportu o stanie przyrody pracownicy Centrum opracowali:

 • „Czerwoną listę ważek województwa śląskiego – stan na rok 2010”. W opracowaniu zawarto podsumowanie wyników inwentaryzacji i monitorowania gatunków zagrożonych od roku 2002 oraz analizę zmian na obszarze województwa w porównaniu z danymi historycznymi;
 • wstępną wersję „Czerwonej listy roślin naczyniowych województwa śląskiego”;
 • wstępną wersję „Czerwonej listy zbiorowisk roślinnych województwa śląskiego”;
 • listę zagrożonych i rzadkich w Polsce gatunków glonów występujących w województwie śląskim;
 • założenia do bazy danych o inwazyjnych gatunkach i zbiorowiskach roślinnych w województwie śląskim.

W ramach prac nad Strategią przygotowano zakres merytoryczny dla warsztatów tematycznych w 4 obszarach: georóżnorodność, różnorodność biologiczna, krajobraz i przestrzeń, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Zorganizowano wspólnie z Wydziałem Strategii i Planowania Przestrzennego 5 warsztatów. Z końcem roku opracowano założenia programowe do Strategii.

2008

...

2007

 • Henel A. 2007. Monitoring pospolitych ptaków lęgowych na wybranych powierzchniach próbnych w województwie śląskim (w ramach programu ogólnopolskiego). Katowice, (msk.).
 • Skowrońska K. 2007. Monitoring wydry w ramach projektu „Współpraca na Górnym Śląsku w ochronie wydry i zasobów rybnych” (projekt PTPP „pro Natura” o/Bytom). Katowice, (msk.).
 • Parusel J.B. i in. (red.) 2007. Korytarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Katowice, (msk.) (dla potrzeb Wydziału Strategii i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego).

2005

 • Ledwoń M. 2005. Populacja lęgowa pluszcza Cinclus cinclus na wybranych ciekach w dorzeczu górnej Wisły (Beskid Śląski). Katowice, ss. 5, (msk.).
 • Parusel J. B., Bula R., Henel A., Ledwoń M., Miszta A., Wieland Z., Wower A. 2005. Przyroda żywa – zasoby, zagrożenia i ochrona, s.: 87-127. W: Stan środowiska w województwie śląskim w 2004 roku. Wojewoda Śląski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice.
 • Wower A. 2005. Chiropterofauna wybranych obszarów województwa śląskiego. Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego w latach 2000-2005. Katowice, (msk.).

2003

 • Bula R. 2003. Natura 2000 .W: Parusel J. B. (red.) Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Katowice, s. 77-83, (msk.).
 • Bula R. 2003. Przeobrażenia flory i roślinności. W: Parusel J. B. (red.) Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Katowice, s. 309-316, (msk.).
 • Bula R., Henel A. 2003. Ochrona prawna zasobów przyrodniczych. W: Parusel J. B. (red.) Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Katowice, s. 464-482, (msk.).
 • Bula R., Henel A. 2003. Ostoje florystyczne. W: Parusel J. B. (red.) Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Katowice, s. 111-116, (msk.).
 • Henel A. 2003. Potencjalna roślinność naturalna. W: Parusel J. B. (red.) Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Katowice, s. 44-47, (msk.).
 • Henel A.. 2003. Flora i roślinność rzeczywista. W: Parusel J. B. (red.) Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Katowice, s. 48-56, (msk.).
 • Henel A., Sochacka M., Henel K. 2003. Walory przyrodnicze proponowanego rezerwatu przyrody „Las Porębski” położonego na terenie kompleksu leśnego w granicach gminy Poręba (wstępna waloryzacja przyrodnicza). Katowice, ss. 13.
 • Miszta A., Wower A. 2003. Fauna. W: Parusel J. B. (red.) Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Katowice, s. 57-76, (msk.).
 • Miszta A., Wower A. 2003. Przeobrażenia fauny. W: Parusel J. B. (red.) Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Katowice, s. 331-368, (msk.).
 • Parusel J. B. 2003. Ocena odporności środowiska przyrodniczego na degradację oraz jego zdolności do regeneracji. W: Parusel J. B. (red.) Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Katowice, s. 498-500, (msk.).
 • Parusel J. B. 2003. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru województwa z uwarunkowaniami przyrodniczymi. W: Parusel J. B. (red.) Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Katowice, s. 496-497, (msk.).
 • Parusel J. B. 2003. Struktury ekologiczne i powiązania przyrodnicze z otoczeniem. W: Parusel J. B. (red.) Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Katowice, s. 77-83, (msk.).
 • Parusel J. B. 2003. System przyrodniczy. W: Parusel J. B. (red.) Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Katowice, s. 6-9, (msk.).
 • Parusel J. B. (red.). 2003. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Katowice, ss. 522, (msk.).
 • Parusel J. B., Bula R. 2003. Obszary rozwoju funkcji użytkowych. W: Parusel J. B. (red.) Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Katowice, s. 505-509, (msk.).
 • Parusel J., Bula R.,Wower A. 2003. Uwagi i propozycje do realizacji projektu „Zielone Karpaty” w województwie śląskim. Katowice, ss. 31, (msk.).
 • Serwecińska D. 2003. Warunki klimatyczne. W: Parusel J. B. (red.) Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Katowice, s. 26-28, (msk.).
 • Wieland Z. 2003. Wody podziemne. Zagrożenie. Ochrona. W: Parusel J. B. (red.) Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Katowice, mapa nr III.1.3/1, (msk.).

2001

 • Parusel J. B., Bula R., Drabina J., Herok L., Wieland Z. 2001. Dokumentacja dla utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Kaplicówka” w Skoczowie. Katowice, ss. 30, (msk.).
 • Parusel J. B., Bula R., Henel K., Miszta A., Rok A., Wieland Z. 2001. Przyroda żywa – zasoby, zagrożenie i ochrona, s.: 27-47. W: Stan środowiska w województwie śląskim w latach 1999-2000. Inspekcja Ochrony Środowiska, Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice.

2000

 • Henel K. 2000. Monitoring i ochrona populacji derkacza Crex crex. Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego w latach 1998-2000. Katowice, ss. 4, (msk.).
 • Henel K. 2000. Monitoring przelotnych gęsi Anser sp. w rezerwacie „Łężczok” w latach 1998-2000. Katowice, ss. 2, (msk.).
 • Henel K 2000. Inwentaryzacja gniazd bociana białego Ciconia ciconia na powierzchni próbnej (gm. Czerwionka–Leszczyny). Sprawozdanie z realizacji tematu w latach 1998-2000. Katowice, ss. 4, (msk.).
 • Henel K. 2000. Inwentaryzacja ornitologiczna Stawów Landecko-Iłownickich. Sprawozdanie z realizacji tematu w latach 1998-2000. Katowice, ss.10, (msk.).
 • Parusel J. B. 1999/2000. Program pełnej restytucji marsylii czterolistnej (Marsilea quadrifolia L.) na Górnym Śląsku. Katowice, ss. 19, (msk.).

1999

 • Bula R. 1999. Inwentaryzacja geobotaniczna łąk wilgotnych na Wyżynie Śląskiej. Katowice, ss. 40, (msk.).
 • Parusel J.B. 1999. Założenia polityki ekologicznej Górnego Śląska – synteza. Katowice, ss. 25, (msk.).

1998

 • Henel K. 1998. Analiza wpływu liczebności sroki Pica pica na stan populacji innych gatunków ptaków w województwie katowickim. Katowice, ss. 20, (msk.).

1997

 • Buszman B. M. 1997. Sprawozdanie z badań nad stanem zachowania runa leśnego na przykładzie borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.) i borówki brusznicy (Vaccinium vitis-idea L.) w różnych strefach uszkodzeń industriogennych i odnowień borów górnośląskich w Lasach Stobrawsko-Lublinieckich. Katowice, ss. 8, (msk.).
 • Kocurek M. 1997. Sprawozdanie merytoryczne z tematu badawczego „Drobne ssaki rezerwatów przyrody województwa katowickiego”. Katowice, ss. 4, (msk.).
 • Kuliński W. 1997. Waloryzacja ornitologiczna projektowanego użytku ekologicznego „Żabi Kraj” w gminie Goczałkowice. Katowice, ss. 6, (msk.).
 • Wieland Z. 1997. Analiza elementów krajobrazu z uwzględnieniem zmian powierzchni terenu powstałych w efekcie działalności górnictwa rudnego i skalnego w rejonie tarnogórskim systemem MapInfo. Katowice, ss. 26, (msk.).
 • Zespół pracowników Centrum. 1997. Przegląd stanu fitosanitarnego drzew – pomników przyrody w gminie Toszek. Katowice, formularze dla 7 drzew (msk.).
 • Zespół pracowników Centrum. 1997. Dokumentacja dla projektowanych pomników przyrody: aleja wielogatunkowa (18 drzew) w Smoleniu, pojedyncze drzewa (13) w Dąbrowie Górniczej, szpaler dębowy (15 drzew) w Świerczyńcu, stanowisko dębu błotnego (181 drzew) w Ćwiklicach, grupa drzew (5) przy leśniczówce Bażantarnia w Pszczynie, grupa dębów szypułkowych (8) przy leśniczówce w Łące, grupa dębów szypułkowych (19) nad Młynówką w Łące, aleja kasztanowa (57 drzew) w Łące, grupa drzew (40) na Grobli Łąckiej w Łące, buk pospolity i lipa drobnolistna w Płazie, lipa krymska i dąb szypułkowy w Lędzinach, lipa drobnolistna i 3 sosny wejmutki w Jankowicach. Katowice, formularze dla 364 drzew (msk.).

1996

 • Buszman B. M., Wieland Z. 1996. Analiza wpływu melioracji podstawowych i szczegółowych na środowisko przyrodnicze województwa katowickiego ze szczególnym uwzględnieniem: Oceny zasadności przeprowadzania regulacji cieków wodnych, Wytypowania obszarów, na których ze względu na wartości przyrodnicze nie powinno się przeprowadzać melioracji, Opracowania metod zagospodarowania dolin rzecznych z uwzględnieniem przyrodniczych funkcji rzek, Katowice, ss. 33, (msk.).
 • Parusel J. B., Bula R. 1996. Analiza sieci przyrodniczych obiektów chronionych istniejących oraz projektowanych na terenie województwa katowickiego pod kątem kształtowania wojewódzkiego systemu obszarów chronionych. Katowice, ss. 28, (msk.).
 • Zespół pracowników Centrum. 1996. Przegląd stanu fitosanitarnego drzew – pomników przyrody w gminach: Bobrowniki, Orzesze, Pszczyna, Tychy, Żory. Katowice, formularze dla 104 drzew (msk.).
 • Zespół pracowników Centrum. 1996. Dokumentacja dla istniejących pomników przyrody: aleja dębowa (75 drzew) w Ornontowicach, grusza pospolita i dwa dęby szypułkowe w Leśnictwie Potempa, dąb szypułkowy, 3 jodły i 6 sosen pospolitych w Leśnictwie Kuźnia Raciborska. Katowice, formularze dla 88 drzew (msk.).
 • Zespół pracowników Centrum. 1996. Dokumentacja dla projektowanych pomników przyrody: grusza pospolita w Katowicach, lipa szerokolistna w Wojkowicach, wiąz górski w Bolęcinie, dąb szypułkowy w Ornontowicach, buk pospolity w Ostropie, szpaler dębowy (7 drzew) w Łaskarzówce, aleja dębowa (98 drzew) w Kozłowie, aleja lipowa (83 drzewa) w Nakle Śląskim. Katowice, formularze dla 193 drzew (msk.).

1995

 • Bula R. 1995. Synteza opracowań dotyczących łąk z klasy Molinio-Arrhenatheretea w województwie katowickim. Katowice, ss.14, (msk.).
 • Parusel J. B. 1995. Synteza żubrów pszczyńskich. Katowice, ss. 20, (msk.).

Podziel się ze społecznością

×